linux 中卸载 node 和 nvm
nvm nodejs    2019-04-18 10:40:48    1157    0    0
emengweb   nvm nodejs

1、先卸载已经安装的 node

# 先反激活当前的活动版本
nvm deactivate
# 如果仅安装了默认版
nvm uninstall node

2、再卸载 nvm

rm -rf ~/.nvm

再删除 ~/.bashrc 文件中 export NVM_DIR= 这一行和它的下一行。

上一篇: Vue-cli 3 中新的用户图形化界面

下一篇: nvm卸载指定node.js版本号

1157 人读过
文档导航